Tìm kiếm
Có 495 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Tiên Lãng Đông Hải Phòng

Mã số thuế: 0100686174-905 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thơm
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH VàM LáNG ĐôNG HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-906 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tiếp
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DEVYT TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101097735-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: Thôn Đại Công, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phong Quang

Mã số thuế: 0200117333 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Quy
Địa chỉ: Khu Bãi Cát đường 212, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Hạt quản lý đường bộ huyện Tiên Lãng

Mã số thuế: 0200119852 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5 thị trấn Tiên Lãng, , Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CôNG TY TNHH BIêN THUỳ

Mã số thuế: 0200120311 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

TRUNG TâM Y Tế HUYệN TIêN LãNG

Mã số thuế: 0200140413-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy
Địa chỉ: Số 130 Phạm Ngọc Đa, Khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI TIêN LãNG

Mã số thuế: 0200325622 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN LựC HảI PHòNG - ĐIệN LựC TIêN LãNG

Mã số thuế: 0200340211-027 - Người đại diện pháp luật: Bùi Duy Thắng
Địa chỉ: Đường 354 khu 5, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Chi cục thuế huyện Tiên Lãng

Mã số thuế: 0200351213-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: , , Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Công ty TNHH một thành viên nông nghiệp Quý Cao

Mã số thuế: 0200429332 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Toàn
Địa chỉ: Xã Đại Thắng, , Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TâN HảI LONG

Mã số thuế: 0200545057 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Nam
Địa chỉ: Khu 5 đường 354, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG TổNG HợP TIêN LãNG

Mã số thuế: 0200587593 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tầm
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HOA THàNH

Mã số thuế: 0200591279 - Người đại diện pháp luật: KUO, JEN - CHIEH
Địa chỉ: Thôn Trâm Khê, Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TIếN NHậT

Mã số thuế: 0200592138 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhật
Địa chỉ: Đường 25, thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Doanh nghiệp tư nhân Anh Việt

Mã số thuế: 0200595499 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn An
Địa chỉ: Thôn Tân lập - Xã Đoàn lập, , Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiệu Thoan

Mã số thuế: 0200607810 - Người đại diện pháp luật: Phạm Huy Thiệu
Địa chỉ: Thôn Xuân làng - Xã Bắc hưng, , Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG HảI ĐăNG

Mã số thuế: 0200625009 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Bảo Long

Mã số thuế: 0200632415 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Mỹ lộc, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THUỷ LợI TIêN LãNG

Mã số thuế: 0200639361 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Nho
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng