Tìm kiếm
Có 683 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KIếN THUỵ HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-900 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Số 4 Khu Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, , Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐạI HợP HảI PHòNG

Mã số thuế: 0100686174-901 - Người đại diện pháp luật: Phạm Sỹ Thủy
Địa chỉ: Thôn Đại Lộc, Xã Đại Hợp, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH S&D TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0101791485-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Phương
Địa chỉ: Thôn Cẩm La, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CHI NHáNH VăN PHòNG LUậT Sư LONG TâM TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: 0102829646-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Vang
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VMILK

Mã số thuế: 0106059028 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhẫn
Địa chỉ: Thôn Phong Cầu (tại nhà ông Phạm Văn Nhẫn), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hải Phòng - Hiệu Thuốc Kiến Dương

Mã số thuế: 0200140269-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Nghĩa
Địa chỉ: Số 19 Thọ Xuân, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN BệNH VIệN NHA KHOA THịNH VượNG

Mã số thuế: 0200141255 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Vượng
Địa chỉ: Số 72 đường Thọ Xuân, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Hợp tác xã Thành Trung

Mã số thuế: 0200268974 - Người đại diện pháp luật: Trần Duy Trung
Địa chỉ: Thôn Xuân la - Xã Thanh sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN LựC HảI PHòNG - ĐIệN LựC KIếN THụY

Mã số thuế: 0200340211-029 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hương
Địa chỉ: Số 10, Tiểu khu Cầu Đen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sơn Cường

Mã số thuế: 0200449917 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Sinh
Địa chỉ: Số 1, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CôNG TY TNHH XâY DựNG THàNH CôNG

Mã số thuế: 0200511065 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Toàn
Địa chỉ: Thôn Đức Phong (nhà ông Hoàng Văn Toàn), Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và VậN TảI HảI PHONG

Mã số thuế: 0200546364 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Hán
Địa chỉ: Tiểu khu Hồ Sen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Thái Bình

Mã số thuế: 0200547600 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Bình
Địa chỉ: Số 60 Hồ Sen, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Hợp tác xã Đoàn Thành

Mã số thuế: 0200551798 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đoan xá 3 - Xã Đoàn xá, Xã Đoàn Xá, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhàn Phát

Mã số thuế: 0200558391 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nhàn
Địa chỉ: Thôn Đại trà - Xã Đông phương, Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MAY VIệT HàN

Mã số thuế: 0200561813 - Người đại diện pháp luật: Jeon Jung Suk
Địa chỉ: Thôn Đức Phong, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thanh

Mã số thuế: 0200573431 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Tư
Địa chỉ: Số 1 Khu Cầu đen - Thị trấn Núi đối, Thị trấn Núi Đối, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Tân Thế Huynh

Mã số thuế: 0200574957 - Người đại diện pháp luật: Mạc Như Xoang
Địa chỉ: Thôn Tiền Anh - Xã Ngũ đoan, Xã Ngũ Đoan, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN TàI NGUYêN � CHI NHáNH TạI KIếN THụY

Mã số thuế: 0200575968-001 - Người đại diện pháp luật: Phi Việt Anh
Địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàng, Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Long

Mã số thuế: 0200576016 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Lĩnh
Địa chỉ: Thôn Kính Trực, Xã Tân Phong, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng