Tìm kiếm
Có 405 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH ĐắK SONG ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-361 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CôNG TY TNHH KIếN TRúC THươNG MạI Và XâY DựNG THăNG LONG

Mã số thuế: 0108268891 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hòa, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CửA HàNG XăNG DầU MKV01

Mã số thuế: 0304193723-001 - Người đại diện pháp luật: nguyễn thị ngọc liên
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại-Dịch Vụ -Xuất Nhập Khẩu Trân Châu

Mã số thuế: 0304255715-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thụy
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN THươNG HIệU VIệT

Mã số thuế: 0309138437-007 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thùy Dung
Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CửA HàNG XăNG DầU CTV 05

Mã số thuế: 0312079358-003 - Người đại diện pháp luật: PHAN THỊ KIM OANH
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU PHúC LâM - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0312604769-004 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HỒNG LONG
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ DUY ANH - CHI NHáNH ĐăK NôNG

Mã số thuế: 0313375381-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Quân
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị VậT Tư XăNG DầU SàI GòN - ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0313991687-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Quốc Cường
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU AGRI XANH

Mã số thuế: 0314119246-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh MTh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CHI NHáNH ĐắK NôNG - CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN NăNG LượNG HưNG THịNH

Mã số thuế: 0314402704-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Dũng
Địa chỉ: Thôn Đắk Sơn 1, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CôNG TY TNHH TàI NGUYêN VIễN ĐôNG- CHI NHáNH TRườNG XUâN

Mã số thuế: 1101865467-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phượng
Địa chỉ: Km 834+100, Quốc lộ 14, Bon Păng Sim, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CôNG TY Cổ PHầN CHăN NUôI C.P. VIệT NAM - CHI NHáNH TạI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 3600224423-091 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trí
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CôNG TY TNHH HóA DầU TRườNG THịNH HTG - CHI NHáNH TỉNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 3603704717-001 - Người đại diện pháp luật: anh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

Chi nhánh Đăk Nông-Công ty TNNH NEUMANN GRUPPE VIệT NAM

Mã số thuế: 3700364985-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyen Nhat Tam
Địa chỉ: Thôn thuận Tân - Xã Thuận Hạnh - Huyện ĐăkSong, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TRườNG AN - NHà MáY CHế BIếN THứC ăN GIA SúC

Mã số thuế: 3900325775-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Vỹ Phượng
Địa chỉ: Km 823, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

Xí NGHIệP KHAI THáC Đá TạI ĐắK NôNG - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHú TàI

Mã số thuế: 4100259236-024 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Anh
Địa chỉ: Thôn Rừng Lạnh, Xã Đăk Hòa, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

NHà MáY TINH BộT SắN ĐắK SONG - CHI NHáNH CôNG TY CP NôNG SảN THựC PHẩM QUảNG NGãI

Mã số thuế: 4300321643-014 - Người đại diện pháp luật: Đồng Văn Lập
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Trường Xuân

Mã số thuế: 6000147677 - Người đại diện pháp luật: Trần Quyết Tâm
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trường Xuân, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Đắk Nông

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐắK N'TAO

Mã số thuế: 6000147902 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Diệu
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Đắk Nông