Tìm kiếm
Có 405 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM CHI NHáNH HUYệN Mộ ĐứC QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0100686174-332 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Lực
Địa chỉ: Đường Quốc lộ 1A, tổ dân phố 1, Thị trấn Mộ Đức, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH HảI SâM VIệT NAM

Mã số thuế: 0107989259 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tuyến
Địa chỉ: Km 1074 quốc lộ 1A, thôn Phước Thịnh, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và QUảNG CáO CHơN Mỹ - TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0303760786-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Duy Linh
Địa chỉ: Thôn Phước Sơn, xã Đức Hiệp, , Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NUôI TRồNG HSCB TạI TỉNH QUảNG NGãI

Mã số thuế: 0313429446-002 - Người đại diện pháp luật: VẠNG NGUYỄN QUỐC SINH
Địa chỉ: Thôn Đạm Thủy, Xã Đức Minh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

ĐịA ĐIểM KINH DOANH Mộ ĐứC-CôNG TY TNHH MTV CHUYểN PHáT NHANH THUậN PHONG-CHI NHáNH NHA TRANG

Mã số thuế: 0313617136-540 - Người đại diện pháp luật: HE, BIN
Địa chỉ: Thôn Phước Thịnh, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

CHI NHáNH CôNG TY CP ESG E&C TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 1602070493-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh An
Địa chỉ: Thôn Tú Sơn II, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ Tư VấN SONG HàNH CTS - CHI NHáNH TạI QUảNG NGãI

Mã số thuế: 3702658028-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Hiển
Địa chỉ: Thôn Mỹ Khánh, Xã Đức Thắng, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Ngọc Sum

Mã số thuế: 4300176139 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sum
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đức Nhuận, , Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Xây Dựng Long Phụng

Mã số thuế: 4300178175 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phụ Đoan
Địa chỉ: Thôn Mỹ Khánh, Xã Đức Thắng, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Và Xây Dựng Thanh Niên

Mã số thuế: 4300179073 - Người đại diện pháp luật: Cao Anh Kiệt
Địa chỉ: Khu vực I, Thị trấn Mộ Đức, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Xí nghiệp Xây Dựng Thắng Lợi

Mã số thuế: 4300218075 - Người đại diện pháp luật: Trần Sinh
Địa chỉ: Quán Lát, xã Đức Nhuận, , Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Trần Nguyên Bảo

Mã số thuế: 4300218205 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thân
Địa chỉ: Xóm 3, thôn Thạch Trụ Tây, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐạI Lý KINH DOANH XăNG DầU ĐứC NHUậN

Mã số thuế: 4300218276 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Phụng
Địa chỉ: Thôn 3 - Đức Nhuận, , Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xí Nghiệp Chế Biến Gỗ 19/8 Mộ Đức

Mã số thuế: 4300218491 - Người đại diện pháp luật: Trần Kim Hùng
Địa chỉ: Thôn Bồ Đề, Xã Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Xí Nghiệp Xây Dựng Mộ Đức

Mã số thuế: 4300218614 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Đức Trị
Địa chỉ: Khu vực 3 TT Mộ Đức, , Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUáN LáT

Mã số thuế: 4300218766 - Người đại diện pháp luật: Lê Tuấn Phát
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TM DV XăNG DầU PHáT ĐạT

Mã số thuế: 4300224872 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tịnh
Địa chỉ: Thôn Thạch Trụ Đông, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp TN Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản Phúc Kiến

Mã số thuế: 4300272805 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kiến Trúc
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Thương Mại Thiện Phú

Mã số thuế: 4300277592 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Xuân Huệ
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn 1, Xã Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

CôNG TY TNHH XâY LắP Và THươNG MạI THốNG NHấT

Mã số thuế: 4300283067 - Người đại diện pháp luật: Võ Việt Triều
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Phước Thịnh, Xã Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi