Tìm kiếm
Có 611 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tổng Công Ty Chè Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Tại Sơn La - Vinatea Mộc Châu

Mã số thuế: 0100103915-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Chánh
Địa chỉ: Tiểu khu Chè Đen I, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH HUYệN MộC CHâU SơN LA

Mã số thuế: 0100686174-350 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cửu
Địa chỉ: Tiểu khu 14, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Thiết Kế Và Xây Dựng Thăng Long Tại Mộc Châu

Mã số thuế: 0101420064-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quang Huy
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG, THươNG MạI Và CôNG NGHệ Hà NộI - CHI NHáNH TỉNH SơN LA

Mã số thuế: 0101452901-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Vũ Tâm
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN HOA NHIệT ĐớI

Mã số thuế: 0101494203 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Bản Búa, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN Tà NIếT

Mã số thuế: 0101540851 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Bản Chiềng Pằn, Xã Chiềng Hắc, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY TNHH KIểM SOáT SINH VậT GâY HạI AN SINH - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0101542880-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hát
Địa chỉ: Km 73, tiểu khu 3, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THựC PHẩM SAO VIệT - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0101827452-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ
Địa chỉ: Tiểu khu 9, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ MôI TRườNG Và TRắC ĐịA BảN Đồ á CHâU

Mã số thuế: 0102784392 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Các
Địa chỉ: Tiểu khu bệnh viện 2, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà - HOàNG LONG

Mã số thuế: 0104036924 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Dân
Địa chỉ: Tiểu khu Tiền Tiến, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI Và KHAI KHOáNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0104964224 - Người đại diện pháp luật: Phạm Công Hoan
Địa chỉ: Tiểu khu 10, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Khai Khoáng Việt Nam - Tại Tỉnh Sơn La

Mã số thuế: 0104964224-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Công Hoan
Địa chỉ: Tiểu khu 10, Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY TNHH CHè CAO NGUYêN

Mã số thuế: 0105143855 - Người đại diện pháp luật: Lê Thi Thanh
Địa chỉ: Số nhà 388 đường Thảo Nguyên, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY TNHH CHè CAO NGUYêN - CHI NHáNH MộC CHâU

Mã số thuế: 0105143855-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh
Địa chỉ: số nhà 388 đường Thảo Nguyên, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

VIệN PHáT TRIểN CôNG NGHệ Và GIáO DụC - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0105987030-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Số 19, Tiểu khu 1, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

RASA FARM MộC CHâU - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM SạCH RASA VIệT NAM

Mã số thuế: 0106235844-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Như Phúc
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI Và ĐầU Tư HảI MINH - CHI NHáNH SơN LA

Mã số thuế: 0106236816-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 135 đường Hoàng Quốc Việt, tiểu khu 32, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TàI NGUYêN Và KHOáNG SảN THăNG LONG - Hà NộI - TạI HUYệN MộC CHâU

Mã số thuế: 0106297488-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hưng Bình
Địa chỉ: Tiểu khu 14, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Tô GIANG TạI SơN LA

Mã số thuế: 0106811826-001 - Người đại diện pháp luật: Giang Ngọc Quang
Địa chỉ: Bản 83, Xã Phiêng Luông, Huyện Mộc Châu, Sơn La

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Tân Hồng Anh Tại Sơn La

Mã số thuế: 0106911316-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Năm
Địa chỉ: Tiểu khu Bệnh Viện II, Thị trấn NT Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La