Tìm kiếm
Có 1.115 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh công ty TNHH 1 TV dệt kim Đông Xuân tại Hưng Yên

Mã số thuế: 0100100583-004 - Người đại diện pháp luật: Chương Thị Thanh Hoà
Địa chỉ: Thôn Thọ Bình, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 1 - Petrolimex - Nhà Máy Chế Tạo Bồn Bể & Kết Cấu Thép Pcc-1

Mã số thuế: 0100108180-005 - Người đại diện pháp luật: Luyện Huy Lượng
Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 39, Thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN XâY LắP 1 - PETROLIMEX TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0100108180-008 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Quang
Địa chỉ: Km 17 Quốc lộ 39, thôn Lôi Cầu, Xã Việt Hòa, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KHOáI CHâU HưNG YêN

Mã số thuế: 0100686174-822 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Biên
Địa chỉ: Số 58 đường Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà - Chi Nhánh Hưng Yên

Mã số thuế: 0100776445-025 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Km 12, Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG Hà � CHI NHáNH TạI TỉNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0101207071-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trường
Địa chỉ: Thôn Đông Tảo Đông, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CôNG TY TNHH CửU LONG

Mã số thuế: 0101236890 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan Anh
Địa chỉ: Ngõ 105, đường Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIốNG CâY TRồNG TRUNG ươNG - TRUNG TâM NGHIêN CứU ứNG DụNG Và CHUYểN GIAO

Mã số thuế: 0101449271-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trung
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Bình Dân, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Đầu Tư Thương Mại Thành Lộc

Mã số thuế: 0102089624 - Người đại diện pháp luật: Vương Minh Thành
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Thuần Hưng, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GMP TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0102816622-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Khánh
Địa chỉ: Đội 4, Thôn 2, Xã ông Đình, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU GIA BảO - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0102852973-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí Và XâY LắP LONG BIêN

Mã số thuế: 0102961122 - Người đại diện pháp luật: LÊ PHÚ CẦN
Địa chỉ: Thôn Thọ Bình, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và XâY LắP THăNG LONG

Mã số thuế: 0103072479 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Duân
Địa chỉ: Đội 3, thôn Thiết Trụ, Xã Bình Minh, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DịCH Vụ HưNG HảI TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0103982693-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thái
Địa chỉ: Đội 4, thôn An Bình, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

Công ty cổ phần phát triển đại đoàn kết Viễn Đông-Chi nhánh Hưng Yên

Mã số thuế: 0104235077-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thái
Địa chỉ: Thôn Dũng Tiến, Xã Đông Tảo, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CôNG TY TNHH BảO Vệ THựC VậT Và HạT GIốNG TàI LộC

Mã số thuế: 0105162992 - Người đại diện pháp luật: Lê Tiến Thắng
Địa chỉ: Thôn Thọ Bình, Xã Tân Dân, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

CHI NHáNH HưNG YêN - CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG & PHáT TRIểN TDH

Mã số thuế: 0105375983-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Đội 11, Thôn Kênh Hạ, Xã Liên Khê, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Ttc Việt Nam

Mã số thuế: 0105755907 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Minh Tuân
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Ninh Tập, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

Nhà Máy Rượu Thiên ý - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Thiên ý

Mã số thuế: 0105937752-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hòa
Địa chỉ: Khu Chợ Giàn, Thôn Sài Thị, Xã Thuần Hưng, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên

PHòNG KHáM ĐA KHOA YECXANH - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ GIáO DụC Và Y Tế Hà VâN TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0106065744-001 - Người đại diện pháp luật: VŨ MINH ĐỨC
Địa chỉ: Thôn Đào Viên, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu , Hưng Yên