Tìm kiếm
Có 226 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MườNG Tè LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-634 - Người đại diện pháp luật: Phan Sỹ Cường
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN VN

Mã số thuế: 0102279819 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Khánh
Địa chỉ: Bản Pá Hạ, Xã Pa Vệ Sủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Xtc Hà Nội Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0106881566-001 - Người đại diện pháp luật: Lương Thị Tuyết
Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN HưNG THịNH ĐạT TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0201051484-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI TRUNG HảI 686 TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 2802273319-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hoạt Động Xây Dựng Thành Nam Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5300224916-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nguyên
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quân

Mã số thuế: 5600120393 - Người đại diện pháp luật: Dương Hồng Quân
Địa chỉ: Khu phố 5 - Thị trấn, , Huyện Mường Tè, Lai Châu

Doanh nghiệp tư nhân Vũ Tấn Ngự

Mã số thuế: 5600121809 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tấn Ngự
Địa chỉ: Khu phố 7 - Thị trấn Mường tè, , Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY CP THươNG MạI HUYệN MườNG Tè

Mã số thuế: 5600128096 - Người đại diện pháp luật: Đinh Minh Giang
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV QUANG THIềU

Mã số thuế: 5600148409 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thiều
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV LIêN PHươNG

Mã số thuế: 5600152081 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Liên
Địa chỉ: Khu phố 9, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV Số 24

Mã số thuế: 5600165852 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

HTX dịch vụ thương mại thủ công xây dựng Trần Văn Thuỷ

Mã số thuế: 5600165877 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nghi
Địa chỉ: Khu phố 3 - TT Mường tè, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV THáI VấN

Mã số thuế: 5600166616 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vấn
Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV BảO TOàN

Mã số thuế: 5600170210 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Bảo
Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sơn Yến Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5600202656-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Bản Nậm Dòn, , Huyện Mường Tè, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SôNG Đà 4.09

Mã số thuế: 5900189325-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Duệ
Địa chỉ: Bản Tó Khò, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV TRàNG AN

Mã số thuế: 6200003111 - Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Thường
Địa chỉ: Khu phố 9, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV HOàNG NHâM

Mã số thuế: 6200003760 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhâm
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV QUANG HưNG

Mã số thuế: 6200003792 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu