Tìm kiếm
Có 217 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã NGã NăM SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-955 - Người đại diện pháp luật: Trương Hùng Phong
Địa chỉ: Đường Mai Thanh Thế, Khóm 1, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CHI NHáNH SảN XUấT KINH DOANH- CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN D&P HưNG PHáT

Mã số thuế: 0108999041-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Huy Công
Địa chỉ: Thửa đất số 308, Tờ bản đồ số 70, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CôNG TY LươNG THựC SóC TRăNG

Mã số thuế: 0300613198-019 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Lộc
Địa chỉ: Số 12 Quản lộ Phụng Hiệp, Khóm 4, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CHI NHáNH SóC TRăNG - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư Vĩ LONG

Mã số thuế: 0305559441-024 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Ngon
Địa chỉ: Khóm 5, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ PETRO TấN PHúC SóC TRăNG

Mã số thuế: 0313619895-006 - Người đại diện pháp luật: Hồ Xuân Cường
Địa chỉ: Số 16 ấp Long Thành, Xã Tân Long, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Thuốc BVTV Delta

Mã số thuế: 0316434109-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thế Trung
Địa chỉ: Số 9 ấp Long Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ANT (LA) TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 1100780073-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Nghĩa
Địa chỉ: Số 143 đường 3/2, Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 3, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CôNG TY CP TậP ĐOàN LộC TRờI - CHI NHáNH BảO Vệ THựC VậT AN GIANG TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 1600192619-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Luật
Địa chỉ: Quốc lộ 61B, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

Cty cổ phần cơ khí và đóng tàu Biển Đông - chi nhánh Sóc Trăng

Mã số thuế: 1800735608-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Dâu
Địa chỉ: 467 Hùng Vương, , Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI DịCH Vụ THôNG THàNH ĐạT TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 1801411356-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Đạt
Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ST FOOD - XưởNG SảN XUấT ST FOOD

Mã số thuế: 1801538063-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuận
Địa chỉ: số 58, khóm Tân Thành A, Phường 2, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BệNH VIệN ĐA KHOA THANH Vũ MEDIC - PHòNG KHáM ĐA KHOA THANH Vũ MEDIC NGã N

Mã số thuế: 1900341734-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Vũ
Địa chỉ: 53 Đường Phạm Hùng, Khóm 1, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CửA HàNG CôNG NGHệ THựC PHẩM NGã NăM- CHI NHáNH CôNG TY CP THươNG NGHIệP Cà MAU TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 2000110221-042 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Luân
Địa chỉ: Số 129, Khóm 3, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN TRầN CHáNH

Mã số thuế: 2200112480 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Ba
Địa chỉ: Số 318, Đường 3/2, Khóm 1, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lý Xăng Dầu Châu Văn Tư

Mã số thuế: 2200112586 - Người đại diện pháp luật: Châu Văn Tư
Địa chỉ: Khóm 6, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN QUốC DũNG

Mã số thuế: 2200124704 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Dũng
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 2, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

CôNG TY TNHH MTV TRầN PHúC

Mã số thuế: 2200137453 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương
Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN HữU ANH

Mã số thuế: 2200137527 - Người đại diện pháp luật: Thái Văn Thạnh
Địa chỉ: Số 297 đường 3/2, Khóm 1, Phường 1, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hoài Thương

Mã số thuế: 2200144348 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: ấp Mỹ Tường B, Xã Mỹ Quới, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hoài Thương

Mã số thuế: 2200144348-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Phong
Địa chỉ: ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Quới, Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng