Tìm kiếm
Có 191 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUảNG ĐIềN THừA THIêN HUế

Mã số thuế: 0100686174-288 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hòa
Địa chỉ: Thôn Uất Mậu, Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY Cổ PHầN 3F VIệT - CHI NHáNH TạI HUế

Mã số thuế: 0312885397-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Nhơn
Địa chỉ: Thôn Thuỷ Lập, Xã Quảng Lợi, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG Và THươNG MạI QUYềN LựC

Mã số thuế: 2802299268 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Lực
Địa chỉ: Thôn Tây Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG GIAO THôNG THừA THIêN HUế TạI QUảNG ĐIềN

Mã số thuế: 3300101011-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Khu quy hoạch Lai Lâm, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

HTX sản xuất, dịch vụ NN Phú Thanh

Mã số thuế: 3300103065 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quãng Thành, , Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Quang Thành

Mã số thuế: 3300103234 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Đảm
Địa chỉ: Thị trấn Sịa, , Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hàng Vàng Kim Phước

Mã số thuế: 3300104157 - Người đại diện pháp luật: Hồ Đăng Thua
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Quảng Điền, Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIệP Tư NHâN HàNG VàNG NGọC MINH

Mã số thuế: 3300104220 - Người đại diện pháp luật: Đinh Đóa
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Quảng Điền, Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

DOANH NGHIệP Tư NHâN HàNG VàNG TRâU VàNG

Mã số thuế: 3300104319 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Dũng
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Quảng Điền, Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hàng Vàng Kim Anh

Mã số thuế: 3300104397 - Người đại diện pháp luật: Trương Ngọc Quý
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Quảng Điền, Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

CCT Quảng Điền

Mã số thuế: 3300273243-003 - Người đại diện pháp luật: Đào Bích
Địa chỉ: 168 Nguyễn Vịnh, Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Quảng Thành, Quảng Điền - TT Huế

Mã số thuế: 3300277424 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quảng Thành, , Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Doanh nghiệp tư nhân Quang Phụ

Mã số thuế: 3300311516 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Phụ
Địa chỉ: Đội 2 An Xuân - Quảng An, , Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Xí nghiệp gỗ Hoài ân

Mã số thuế: 3300314884 - Người đại diện pháp luật: Võ Viết Hùng
Địa chỉ: Phổ Lại, Xã Quảng Vinh, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Điền

Mã số thuế: 3300330854 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc ấn
Địa chỉ: 139 Nguyễn Vịnh, Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

CôNG TY TNHH MTV PHú THàNH

Mã số thuế: 3300330928 - Người đại diện pháp luật: Cao Thương
Địa chỉ: Thôn Phú Ngạn, Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Đông Phước

Mã số thuế: 3300333365 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Thủ lễ 2, Xã Quảng phước, , Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Minh

Mã số thuế: 3300333929 - Người đại diện pháp luật: Văn Công Minh
Địa chỉ: Thôn Phú Lể, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ NN Phú Thuận

Mã số thuế: 3300337049 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Thạnh
Địa chỉ: Quảng phú, , Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế

HTX sản xuất KDDV nông nghiệp số 1 thị trấn Sịa

Mã số thuế: 3300341006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quy
Địa chỉ: Thị trấn Sịa, , Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế