Tìm kiếm
Có 2.286 kết quả tìm kiếm
VIETTEL QUảNG TRị - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-048 - Người đại diện pháp luật: Hồ Việt Hưng
Địa chỉ: Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Công ty bảo hiểm PJICO Quảng Trị

Mã số thuế: 0100110768-040 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Linh
Địa chỉ: 63B Lý Thường Kiệt - Khu phố 2, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100111948-076 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đính
Địa chỉ: 236 Hùng Vương, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG QUảNG TRị � CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-017 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thúy Vinh
Địa chỉ: Số 20 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100112437-077 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị

Mã số thuế: 0100150619-034 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Hồng
Địa chỉ: 24 Hùng Vương, , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100233583-036 - Người đại diện pháp luật: Lê Vũ Khánh
Địa chỉ: Số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100283873-056 - Người đại diện pháp luật: Võ Nhất Linh
Địa chỉ: Số 134 Quốc lộ 9, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VàNG BạC Đá QUý DOJI TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100365621-026 - Người đại diện pháp luật: Phan Chánh Huy
Địa chỉ: Số 10 Hùng Vương, Khu phố 8, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM CHI NHáNH TỉNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100686174-187 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Thông
Địa chỉ: Số 01 đường Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Đông Hà Quảng Trị

Mã số thuế: 0100686174-345 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Số 225 Đường Hùng Vương, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

MOBIFONE TỉNH QUảNG TRị - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 3 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOB

Mã số thuế: 0100686209-122 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Hoài
Địa chỉ: Số 211 Quốc lộ 9, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CN Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Tỉnh Quảng Trị

Mã số thuế: 0100695387-036 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đồng
Địa chỉ: 183 Hùng Vương, , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế SơN Hà TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0100776445-023 - Người đại diện pháp luật: Vi Công Nam
Địa chỉ: 267 Quốc lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoa Hồng

Mã số thuế: 0101066342-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Số nhà 80 Đường 9, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Bị CôNG NGHIệP TRườNG SA

Mã số thuế: 0101303402-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Yên
Địa chỉ: 336 Lê Duẩn, Khu phố 3, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI TỉNH QUảNG TRị

Mã số thuế: 0101344790-038 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Vân
Địa chỉ: Số 324 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KíNH MắT THàNH PHố Hồ CHí MINH TạI QUảNG TRị

Mã số thuế: 0101442798-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Đại Nghĩa
Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Công Ty Bảo Việt Quảng Trị

Mã số thuế: 0101527385-046 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiết
Địa chỉ: Số 61 Hùng Vương- Phường 1, , Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

CHI NHáNH QUảNG TRị - CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG FPT

Mã số thuế: 0101778163-049 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thùy Ngân
Địa chỉ: Số 20 Lê Lợi, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị