Tìm kiếm
Có 43 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN MườNG NHé ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 0100686174-576 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Lương
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 5600173518 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Trường

Mã số thuế: 5600176117 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trưởng
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CôNG TY TNHH NAM THàNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600178428 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đát
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CôNG TY TNHH ĐạI PHONG TỉNH ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600181029 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đại
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI SơN MậN

Mã số thuế: 5600181036 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Vinh
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐứC HùNG ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600181043 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Trường Huy

Mã số thuế: 5600190055 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Văn
Địa chỉ: Trung tâm xã Mường Nhé, , Huyện Mường Nhé, Điện Biên

DOANH NGHIệP XâY DựNG Tư NHâN TUấN ĐạT

Mã số thuế: 5600190087 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiếp
Địa chỉ: Trung tâm xã Mường Nhé, , Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Doanh nghiệp tư nhân Nam Cường

Mã số thuế: 5600190792 - Người đại diện pháp luật: Đặng Bảo Chung
Địa chỉ: Xã Mường Nhé, , Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Doanh nghiệp tư nhân Minh Quân

Mã số thuế: 5600191725 - Người đại diện pháp luật: Lại Huy Thảo
Địa chỉ: Xã Mường Toong, , Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Uỷ ban nhân dân xã Mường Toong

Mã số thuế: 5600205110 - Người đại diện pháp luật: Dì Thị Dinh
Địa chỉ: Xã Mường Toong, , Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chiến Thương

Mã số thuế: 5600206611 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chiến
Địa chỉ: Xã Mường Nhé, , Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CôNG TY TNHH SơN NHị ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600210375 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN 79/ĐOàN KTQP 379

Mã số thuế: 5600217814 - Người đại diện pháp luật: Hà Linh
Địa chỉ: Bản Huổi Cọ, , Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cường Công Mường Nhé

Mã số thuế: 5600233559 - Người đại diện pháp luật: Thào A Của
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đại Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600242521 - Người đại diện pháp luật: Bùi Công Thắng
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Long Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600267491 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thưởng
Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Mường Nhé Tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600267526 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Viết Toàn
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG PHú VUI QUảNG LâM

Mã số thuế: 5600268061 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Phú
Địa chỉ: Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên