Tìm kiếm
Có 249 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐắK Tô KON TUM

Mã số thuế: 0100686174-775 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Huệ
Địa chỉ: Số nhà 233, Đường Hùng Vương, Khối 8, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

CôNG TY TNHH VAENCO VIệT NAM - CHI NHáNH KON TUM

Mã số thuế: 0102420772-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quỳnh
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp và dịch vụ 24/4, Khối 9, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Hiền - Chi Nhánh Tây Nguyên

Mã số thuế: 0106408494-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh Hiền
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Kon Đào, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HơI Kỹ NGHệ TâN TâN TạI KON TUM

Mã số thuế: 0301431200-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thu
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Xí NGHIệP XâY DựNG Hạ TầNG TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0302540273-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệu
Địa chỉ: Km Số 9, Tỉnh lộ 672, Xã Ngọk Tụ, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT Và THươNG MạI MAI LIêN

Mã số thuế: 0302697764-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trịnh
Địa chỉ: Km 9, Quốc lộ 672, Xã Ngọk Tụ, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư NAM PHúC

Mã số thuế: 0303678436-007 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Như Lai
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

ĐịA ĐIểM KINH DOANH ĐăK Tô - CT TNHH MTV CHUYểN PHáT NHANH THUậN PHONG CN TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0313617136-635 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cao Su Đắk Tô

Mã số thuế: 3600472384 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Trinh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG SảN THựC PHẩM QUảNG NGãI - NHà MáY CồN Và TINH BộT SắN ĐăKTô

Mã số thuế: 4300321643-010 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hải
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Cảnh, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

NHà MáY THủY ĐIệN ĐăKRơSA CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN

Mã số thuế: 5900189597-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Độ
Địa chỉ: Km9- Tỉnh lộ 672, Xã Ngọk Tụ, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG TRúC PHượNG

Mã số thuế: 6100122732 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trúc
Địa chỉ: Số nhà 188, Đường Hùng Vương, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHướC THịNH (DNTN)

Mã số thuế: 6100138605 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGọC BíCH

Mã số thuế: 6100138651 - Người đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Chính
Địa chỉ: 77 Hùng Vương, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Đắk tô

Mã số thuế: 6100138764 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , , Huyện Đắk Tô, Kon Tum

UBND thị trấn Đăk Tô

Mã số thuế: 6100138838 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

UBND xã Diên bình

Mã số thuế: 6100138877 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn1 xã Diên bình, , Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Chi cục thi hành án huyện Đắk tô

Mã số thuế: 6100138901 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 5 - thị trấn Đắk tô, Thị trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

UBND xã Tân cảnh

Mã số thuế: 6100138940 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn I - Xã Tân cảnh, , Huyện Đắk Tô, Kon Tum

UBND xã Kon đào

Mã số thuế: 6100138965 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 6 - xã Kon đào, , Huyện Đắk Tô, Kon Tum