Tìm kiếm
Có 154 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đông Giang Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174-787 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Ngã 3, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Mỹ SơN TạI ĐôNG GIANG

Mã số thuế: 0400124666-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Hải
Địa chỉ: Phòng 105 - Nhà khách Thương mại, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CôNG TY TNHH Hồ MINH CHI NHáNH ĐôNG GIANG

Mã số thuế: 0400468681-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Minh Lâm
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty CP Thuỷ Điện Sông Vàng Tại Quảng Nam

Mã số thuế: 0400476650-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Long
Địa chỉ: Thôn Ban Mai 1, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Công ty TNHH MTV Hữu Hay - Địa điểm kinh doanh: xã Za Hung-thị trấn Prao

Mã số thuế: 0400571424-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Hay
Địa chỉ: Thị trấn Prao, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuấn Tùng

Mã số thuế: 0400617527-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trung
Địa chỉ: Thôn Điềm, Xã Tư, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THANH PHúC VINH TạI QUảNG NAM

Mã số thuế: 0401729199-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Chờ Ke, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CHI NHáNH CHế BIếN Gỗ KEO ĐôNG GIANG - CôNG TY TNHH NGA DOANH MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0401778848-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VĂN DIỆN
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ Và XâY DựNG PHú TOảN TạI HUYệN ĐôNG GIANG

Mã số thuế: 0401834683-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM VĂN HÙNG
Địa chỉ: Thôn Ngã 3, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

CôNG TY Cổ PHầN NôNG LâM NGHIệP QUYếT THắNG QUảNG NAM

Mã số thuế: 4000102827 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Trường
Địa chỉ: Thôn Ban Mai, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn

Mã số thuế: 4000103034 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Phú Son, xã Ba, , Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Uỷ ban nhân dân xã Ba

Mã số thuế: 4000291532 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ban Mai - Xã Ba, , Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Uỷ ban nhân dân xã Tư

Mã số thuế: 4000291557 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Điềm - xã Tư, , Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Uỷ ban nhân dân xã Sông Kôn

Mã số thuế: 4000291564 - Người đại diện pháp luật: Coor Le
Địa chỉ: Sông Kôn, , Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Uỷ ban nhân dân xã ATing

Mã số thuế: 4000291571 - Người đại diện pháp luật: A Lăng Xuất KaLy
Địa chỉ: ATing, , Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Uỷ ban nhân dân xã Tà Lu

Mã số thuế: 4000291589 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tà Lu, , Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Uỷ ban nhân dân thị trấn Prao

Mã số thuế: 4000291596 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Prao, , Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Phòng Tư pháp

Mã số thuế: 4000291606 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Prao, , Huyện Đông Giang, Quảng Nam

Chi cục Thi hành án

Mã số thuế: 4000291613 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Prao, , Huyện Đông Giang, Quảng Nam

TRUNG TâM Kỹ THUậT NôNG NGHIệP ĐôNG GIANG

Mã số thuế: 4000291620 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Prao, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Quảng Nam