Tìm kiếm
Có 167 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BìNH LIêU QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-229 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hưng
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN SâM ABA- CHI NHáNH QUảNG NINH

Mã số thuế: 0108576575-001 - Người đại diện pháp luật: ĐINH QUANG ĐỨC
Địa chỉ: Thôn Sông Moóc A, Xã Đồng Văn, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI TRườNG PHướC

Mã số thuế: 2300787014 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Tuấn
Địa chỉ: Khu quy hoạch Cửa khẩu Hoành Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MINH PHONG - HOàNH Mô

Mã số thuế: 4800152753-002 - Người đại diện pháp luật: Chan Hong
Địa chỉ: Cửa khẩu Hoành Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP BìNH LIêU QUảNG NINH

Mã số thuế: 5700102197 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tuấn
Địa chỉ: Khu Bình Công II, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Nhà nghỉ Bình Sơn

Mã số thuế: 5700102260 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Chính
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Trung tâm quản lý nước máy huyện Bình Liêu

Mã số thuế: 5700300953 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nga
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Công Ty TNHH Quốc Cường

Mã số thuế: 5700312250 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Cường
Địa chỉ: Cầu Pắc Mươi, Xã Vô Ngại, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Ban Quản lý cửa khẩu Hoành Mô

Mã số thuế: 5700327962 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cửa khẩu Hoành Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ BìNH LIêU

Mã số thuế: 5700476308 - Người đại diện pháp luật: La Tiến Hùng
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CHI NHáNH KHO NGOạI QUAN - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ BìNH LIêU

Mã số thuế: 5700476308-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Đồng Phe, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CHI NHáNH BìNH SơN 2 - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ BìNH LIêU

Mã số thuế: 5700476308-004 - Người đại diện pháp luật: Giáp Đại Thanh
Địa chỉ: Cửa khẩu Hoành Mô, Xã Hoành Mô, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CHI NHáNH BìNH SơN 1 - CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ BìNH LIêU

Mã số thuế: 5700476308-005 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thiêm Hà
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN THIêN TRườNG - Xí NGHIệP KHOáNG SảN ĐồNG TâM

Mã số thuế: 5700479450-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hợi
Địa chỉ: Thôn Nà Cắp, Xã Vô Ngại, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Dntn - Hùng Biển

Mã số thuế: 5700504964 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hùng
Địa chỉ: Khu Bình An, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Công Ty TNHH Hoà Mỵ

Mã số thuế: 5700517057 - Người đại diện pháp luật: Bùi Hữu Duẫn
Địa chỉ: Khu Bình Công II, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Công ty TNHH Phong Cảnh

Mã số thuế: 5700527626 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Đạo
Địa chỉ: Khu Bình Công II, thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

DNTN - Hưng Quyền

Mã số thuế: 5700602231 - Người đại diện pháp luật: Lục Thọ Quyền
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH TùNG THắNG

Mã số thuế: 5700620110 - Người đại diện pháp luật: Trần Quyết Thắng
Địa chỉ: Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ - Khát Vọng

Mã số thuế: 5700633046 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Phương
Địa chỉ: Khu Bình Công 1, thị trấn Bình Liêu, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh