Tìm kiếm
Có 802 kết quả tìm kiếm
TổNG KHO AN GIANG - CHI NHáNH TổNG CôNG TY LươNG THựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100102608-012 - Người đại diện pháp luật: Quách Vũ Khương
Địa chỉ: Tổ 9, ấp An Thạnh, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, An Giang

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Chi Nhánh Huyện Chợ Mới An Giang

Mã số thuế: 0100686174-762 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phước
Địa chỉ: Số 10 Lê Lợi, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH Mỹ LUôNG AN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-764 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Bảo Quốc
Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, ấp Thị 1, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ATC FURNITURE

Mã số thuế: 0304431223-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Dũng
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Sen Tại An Giang

Mã số thuế: 0304716395-015 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Công
Địa chỉ: ấp Nhơn Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phi Hùng

Mã số thuế: 0305455040-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Nô
Địa chỉ: Số 50A, ấp Mỹ Quý, Thị trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ Mới, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HóA SINH PHONG PHú

Mã số thuế: 0305864276-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phan Bạch Thùy
Địa chỉ: ấp An Phú, Xã Hội An, Huyện Chợ Mới, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế GIA

Mã số thuế: 0306118591-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hiếu
Địa chỉ: ấp An Thạnh, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, An Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Hà Nội

Mã số thuế: 0306695214-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Đông
Địa chỉ: ấp Bình Quới, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TậP ĐOàN ĐầU Tư THươNG MạI Và XâY DựNG THIêN THốNG

Mã số thuế: 0309413972-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Vĩnh Khang
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Tấn Hòa, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THUậN MINH TạI CHợ MớI AN GIANG

Mã số thuế: 0309828977-004 - Người đại diện pháp luật: BÙI LÊ QUỐC BẢO
Địa chỉ: ấp An Thạnh, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, An Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần An Điền Phát Tại An Giang

Mã số thuế: 0310370392-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Nam
Địa chỉ: Số 39, Tổ 1, ấp Long Phú 2, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI AN GIANG - CửA HàNG XăNG DầU Số 80

Mã số thuế: 0312985881-011 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Số 643, Tổ 2, ấp Bình Phú, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thế Giới Trò Chơi Trúc Đào Tại Huyện Chợ Mới

Mã số thuế: 0313009811-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thế Hậu
Địa chỉ: Số 105, ấp Nhơn An, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang

CHI NHáNH 2 - CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU SảN XUấT PHâN BóN Và HóA CHấT VạN TIếN PHáT TỉNH AN GIA

Mã số thuế: 0314226304-011 - Người đại diện pháp luật: Phù Mỹ Linh
Địa chỉ: Số 382, Tổ 4, ấp Long Hòa, Xã Long Điền B, Huyện Chợ Mới, An Giang

CôNG TY TNHH TâN LONG MEKONG

Mã số thuế: 1300631128 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: ấp Long Hòa 1, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DầU KHí ĐồNG THáP TạI TỉNH AN GIANG

Mã số thuế: 1400147351-067 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Mai Hưng
Địa chỉ: Số 585, Tổ 14, ấp An Quới, Xã An Thạnh Trung, Huyện Chợ Mới, An Giang

CHI NHáNH TạI AN GIANG CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ AN KHANG PHú

Mã số thuế: 1402060829-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiến
Địa chỉ: 21 tổ 21 Nguyễn Hữu Cảnh, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, An Giang

ĐịA ĐIểM KINH DOANH CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP LINH THư 1

Mã số thuế: 1402105269-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài Linh
Địa chỉ: Số 273, tổ 12, ấp Bình Tấn, Xã Bình Phước Xuân, Huyện Chợ Mới, An Giang

CôNG TY TNHH XAY XáT NGọC ĐIệP

Mã số thuế: 1600125482 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Phan Chí Nhân
Địa chỉ: ấp An Mỹ, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, An Giang