Tìm kiếm
Có 109 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TâN UYêN LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-630 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Dương
Địa chỉ: Tổ 26, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 tại Lai Châu

Mã số thuế: 0101013460-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Tùng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và MôI TRườNG QUANG MINH - CHI NHáNH LAI CHâU

Mã số thuế: 0105836056-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN QUANG HUY
Địa chỉ: Khu 15, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV HD VINA LAI CHâU

Mã số thuế: 0801187751-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thế Dũng
Địa chỉ: Bản Nà Bỏ, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH HùNG HưNG - CHI NHáNH LAI CHâU

Mã số thuế: 2800766439-001 - Người đại diện pháp luật: Vương Văn Hùng
Địa chỉ: Bản Phiêng áng, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH HùNG CườNG

Mã số thuế: 5300199427 - Người đại diện pháp luật: Võ Mạnh Lịch
Địa chỉ: Bản Cháy, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN TRà THAN UYêN

Mã số thuế: 6200000505 - Người đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Sang
Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH QUỳNH TRANG

Mã số thuế: 6200006666 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Tổ dân phố 32, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU HUY HOàNG

Mã số thuế: 6200014226 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tiệp
Địa chỉ: Bản Nà Bảo, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Hạnh

Mã số thuế: 6200016632 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khá
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Hợp tác xã Thành Vinh

Mã số thuế: 6200017040 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Vinh
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CHI NHáNH TâN UYêN CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG THươNG MạI NAM TIếN

Mã số thuế: 6200017611-001 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Nam
Địa chỉ: Khu Bệnh viện, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV XD&TM TRườNG GIANG

Mã số thuế: 6200019295 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Khu 32, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Hợp tác xã Hùng Dũng

Mã số thuế: 6200020660 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Hùng
Địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên, , Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Hợp tác xã Hằng Tâm

Mã số thuế: 6200020678 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thiều
Địa chỉ: Khu bệnh viện - Thị trấn Tân Uyên, , Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Ban QLDA xây dựng cơ bản và hỗ trợ bồi thường di dân tái định cư huyện Tân Uyên

Mã số thuế: 6200022629 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Uỷ ban nhân dân xã Phúc Khoa

Mã số thuế: 6200022844 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Khoa, , Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Trung tâm y tế huyện Tân Uyên

Mã số thuế: 6200022989 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: Khu bệnh viện - thị trấn Tân Uyên, , Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Hợp tác xã Trung Nghĩa

Mã số thuế: 6200023559 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: Khu 6 - thị trấn Tân Uyên, , Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Hợp tác xã Việt Hoàng

Mã số thuế: 6200026091 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Hồng
Địa chỉ: Xã Pắc Ta, , Huyện Tân Uyên, Lai Châu