Tìm kiếm
Có 786 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam- Chi Nhánh Sông Công

Mã số thuế: 0100111948-106 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hạnh
Địa chỉ: Số 02, Đường Thắng Lợi, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty Gia Thành Sông Công

Mã số thuế: 0100382200-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Tuấn
Địa chỉ: Tổ Tân Dương, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố SôNG CôNG NAM THáI NGUY

Mã số thuế: 0100686174-850 - Người đại diện pháp luật: Nông Duy Khánh
Địa chỉ: Số 343 đường Cách Mạng Tháng 10, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí XâY DựNG Số 10 THăNG LONG

Mã số thuế: 0101038881-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dũng
Địa chỉ: Km21, Quốc lộ 3, khối phố Nguyên Gon, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Chi nhánh công ty cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp - Xí nghiệp xây lắp 3

Mã số thuế: 0101058736-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoà
Địa chỉ: Phường Phố Cò, , Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Bảo An Tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 0101314108-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Đức Minh
Địa chỉ: Số 651, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ Dân Phố Xuân Thành, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ CAO Hà NộI

Mã số thuế: 0101431316 - Người đại diện pháp luật: Cao Bá Định
Địa chỉ: Số nhà 425, tổ 6, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Nguyên Minh Tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 0101561516-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Minh
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Lương Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH Và XUấT NHậP KHẩU KHí GAS HóA LỏNG VạN LộC TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0102103491-003 - Người đại diện pháp luật: Tô Văn Trọng
Địa chỉ: Khu B, khu Công nghiệp Sông Công 1, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Kosy - Chi Nhánh Quản Lý Đô Thị Kosy Sông Công

Mã số thuế: 0102681319-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hùng
Địa chỉ: Số nhà 205, tổ 7, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Thiên Tân - Chi Nhánh Thái Nguyên

Mã số thuế: 0102826395-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Tổ 1, xóm Tân Thành, Xã Tân Quang, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Hạ TầNG Kỹ THUậT MINH LONG

Mã số thuế: 0103686775 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CHI NHáNH THáI NGUYêN CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THIêN LộC

Mã số thuế: 0103956069-004 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Công Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 226 đường Thống Nhất, tổ dân phố ưng, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC POPODOO VIệT NAM TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0104228658-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Địa chỉ: Số 98, đường Cách Mạng Tháng Tám, tổ 10, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TìNH THươNG - CHI NHáNH THáI NGUYêN,TỉNH

Mã số thuế: 0104971045-016 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Thất
Địa chỉ: Tổ dân phố Du Tán, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NORTHSTAR TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0105381641-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ANH VĂN
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Lương Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN NGUYêN LIệU ĐấT VIệT

Mã số thuế: 0106265380 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Diệuthúy
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Châu Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN FBF- CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0106639727-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ánh Nguyệt
Địa chỉ: Khu B, khu Công nghiệp Sông Công 1, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI MINH TUâN TạI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0107445393-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Trường
Địa chỉ: Tổ dân phố Mỏ Chè, Phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ NăNG LượNG SBM - CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0107541467-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Trường
Địa chỉ: Tổ dân số 4 Tân Sơn, Phường Lương Sơn, Thành phố Sông Công, Thái Nguyên