Tìm kiếm
Có 403 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HữU LũNG LạNG SơN

Mã số thuế: 0100686174-816 - Người đại diện pháp luật: Dư Chấn Hưng
Địa chỉ: Số 34 đường Chi Lăng, khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Mỏ Đá Lân Cần, Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị và Môi Trường P.T

Mã số thuế: 0100945830-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Trung Dũng
Địa chỉ: Mỏ đá Lân Cần, thôn Đồng Hoan, Xã Minh Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH NốI VòNG TAY TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0101070444-008 - Người đại diện pháp luật: Lương Quang Thắng
Địa chỉ: Thôn Ba Lẹng, Xã Hữu Liên, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SơN PHú

Mã số thuế: 0104219565 - Người đại diện pháp luật: Triệu Văn Trượng
Địa chỉ: Thôn Địa Phận, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI PHú Đô TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0106235876-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Huy
Địa chỉ: Thôn Bến Lường, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Chi Nhánh Tại Lạng Sơn - Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thương Mại Thành An

Mã số thuế: 0106597883-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn Cã Trong, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BOT BắC GIANG - LạNG SơN - Xí NGHIệP QUảN Lý VậN HàNH KHAI THáC Và BảO TRì

Mã số thuế: 0106987957-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Mạnh Hồng
Địa chỉ: Số 1, Đường Hoàng Đình Kinh, Khu Tân Mỹ 2, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN ĐầU Tư CôNG NGHệ Hà NộI MEDIC

Mã số thuế: 0107478293 - Người đại diện pháp luật: Hoang Son Long
Địa chỉ: Số 108 đường Bắc Sơn, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Phòng Khám Hà Nội MEDIC-Chi Nhánh Cty Cổ phần Phát Triền Đầu Tư Công Nghệ Hà Nôi MEDIC

Mã số thuế: 0107478293-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Chiến
Địa chỉ: Số 108, đường Bắc Sơn, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Xí NGHIệP QUảN Lý, VậN HàNH ĐườNG CAO TốC BắC GIANG - LạNG SơN - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUảN Lý V

Mã số thuế: 0107843468-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Quân
Địa chỉ: Thôn Tân Hoa, Xã Hồ Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHAI THáC Và CHế BIếN KHOáNG SảN SơN THủY

Mã số thuế: 0107943423-001 - Người đại diện pháp luật: BÙI HỒNG THỊNH
Địa chỉ: Thôn Tân Tạo, Xã Nhật Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và PHáT TRIểN CôNG NGHê TOàN LộC

Mã số thuế: 0108046881 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Toàn
Địa chỉ: Số 20, đường 19.8, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT KINH DOANH KHOáNG SảN T&C

Mã số thuế: 0108503577 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Ca
Địa chỉ: Thôn Lân Luông, Xã Đồng Tiến, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Xí NGHIệP Bê TôNG NHựA NóNG - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LICOGI 16

Mã số thuế: 0302310209-011 - Người đại diện pháp luật: Võ Hải Long
Địa chỉ: Thôn Na Ví, Xã Hồ Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Xí NGHIệP QUảN Lý KHAI THáC Hạ TầNG GIAO THôNG Số 2 - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐèO Cả TạI

Mã số thuế: 0313365915-004 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hải Long
Địa chỉ: Thôn Đồn Vang, Xã Minh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CôNG TY CP THươNG MạI HANA LOGISTIC

Mã số thuế: 0700818295 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Nhà riêng ông Hoàng Văn Cao, thôn Suối Ngang II, Xã Hòa Thắng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH BắC NINH 568 TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 2300981540-001 - Người đại diện pháp luật: LUU THI SAN
Địa chỉ: Thôn Lay I, Xã Thanh Sơn, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LONG Hà TạI HUYệN HữU LũNG

Mã số thuế: 2400106558-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Ngọc Trường
Địa chỉ: Thôn Phổng, Xã Vân Nham, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP ĐôNG BắC

Mã số thuế: 2400120030 - Người đại diện pháp luật: Chu Thanh Chuông
Địa chỉ: Số nhà 58, đường Xương Giang, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Xí nghiệp đá Cai Kinh

Mã số thuế: 2400125180-002 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Lục
Địa chỉ: Thôn Ba Làng - Xã Cai Kinh, , Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn