Tìm kiếm
Có 119 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM QUảNG HòA CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-621 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Long, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUảNG HòA CAO BằNG

Mã số thuế: 0100686174-624 - Người đại diện pháp luật: Bế Đặng Chính
Địa chỉ: Phố Hồng Thái Mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và KINH DOANH DU LịCH VâN HảI XANH TạI CAO BằNG

Mã số thuế: 0107555170-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN XUÂN PHÁT
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Thịnh, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ BìNH AN

Mã số thuế: 0800592316 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh
Địa chỉ: Khu kinh tế thị trấnTà Lùng, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN MíA ĐườNG CAO BằNG

Mã số thuế: 4800104012 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Lạc
Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

Chi cục thuế Huyện Quảng Hòa

Mã số thuế: 4800130573-003 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thế Lực
Địa chỉ: Phố Mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

Công Ty TNHH Xây Dựng Bảo Yên

Mã số thuế: 4800141159 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn át
Địa chỉ: Phố Hòa Nam, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Quảng Hòa Cao Bằng

Mã số thuế: 4800142265 - Người đại diện pháp luật: Đàm Ngọc Hưng
Địa chỉ: Phố Cũ, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG BảO NGọC

Mã số thuế: 4800153147 - Người đại diện pháp luật: Ngọc Thúy Oanh
Địa chỉ: Khu Diều Phon, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN - LUYệN KIM CAO BằNG

Mã số thuế: 4800153154 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Cường
Địa chỉ: Xóm Nà Lòa, Xã Bế Văn Đàn, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG SơN VIệT 68

Mã số thuế: 4800153676 - Người đại diện pháp luật: Nông Hồng Sơn
Địa chỉ: Tổ 6, Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MINH CHâU

Mã số thuế: 4800154253 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Vũ THàNH

Mã số thuế: 4800155257 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Lý
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Thịnh, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

DOANH NGHIệP Tư NHâN PHú AN

Mã số thuế: 4800155426 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tin
Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY TNHH LIêN DOANH ĐầU Tư MINH PHONG

Mã số thuế: 4800155835 - Người đại diện pháp luật: TAO ANXIONG
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN CT

Mã số thuế: 4800156490 - Người đại diện pháp luật: Lê Bá Tiến
Địa chỉ: Phố Tân Thịnh, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU HùNG DũNG

Mã số thuế: 4800160521 - Người đại diện pháp luật: Nông Thị Bích
Địa chỉ: Phố Hồng Thái Mới, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

HTX Thiên phú

Mã số thuế: 4800162046 - Người đại diện pháp luật: Phùng Đức Thọ
Địa chỉ: Phố Hoà Nam, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN HòA THUậN

Mã số thuế: 4800163339 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Khánh
Địa chỉ: TDP số 8 (xóm Nà Rài), Thị Trấn Hòa Thuận, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng

DOANH NGHIệP Tư NHâN THU HươNG

Mã số thuế: 4800163674 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Hương
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Thịnh, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Cao Bằng