Tìm kiếm
Có 4.803 kết quả tìm kiếm
NHà MáY DệT 2 - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DệT 8-3 TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100100086-002 - Người đại diện pháp luật: Tạ Cẩm Hùng
Địa chỉ: Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MôI TRườNG Đô THị Hà NộI - CHI NHáNH MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0100105535-012 - Người đại diện pháp luật: Ngô Lê Quảng
Địa chỉ: Đường số 4 Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CHI NHáNH MIềN TRUNG - CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO

Mã số thuế: 0100108656-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Hoàng Sơn
Địa chỉ: 255- Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CôNG TY XăNG DầU QUâN ĐộI KHU VựC 2

Mã số thuế: 0100108688-015 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tám
Địa chỉ: Km 914 Quốc lộ 1A, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 19-5, Bộ CôNG AN - Xí NGHIệP MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0100110126-004 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hòa
Địa chỉ: Đường số 12, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100111948-137 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bưởi
Địa chỉ: 381 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH HảI VâN

Mã số thuế: 0100150619-080 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hòa
Địa chỉ: 339 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DượC PHẩM ĐôNG á TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100274124-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Đoàn
Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CHI NHáNH TRườNG SơN 26 - TổNG CôNG TY XâY DựNG TRườNG SơN

Mã số thuế: 0100512273-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Cường Định
Địa chỉ: Tổ 14, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Công Ty 532 - Tổng Công Ty Xây Dựng Trường Sơn

Mã số thuế: 0100512273-024 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Quân
Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương nối dài, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

TRUNG TâM BồI DưỡNG NGHIệP Vụ III - CHI NHáNH TậP ĐOàN BưU CHíNH VIễN THôNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100684378-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU CôNG NGHIệP HòA KHáNH NAM Đà

Mã số thuế: 0100686174-578 - Người đại diện pháp luật: Phan Dung
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH QUậN LIêN CHIểU NAM Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100686174-582 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn ánh
Địa chỉ: 131 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Bưu Điện - Nhà Máy 5

Mã số thuế: 0100686865-009 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Đức
Địa chỉ: Lô K, đường số 7, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY CP THươNG MạI Và Tư VấN TâN Cơ TạI TP Đà NẵNG

Mã số thuế: 0101021398-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Huỳnh
Địa chỉ: Lô 21 Lê Hiến Mai, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHụ TùNG Và Tư VấN ô Tô

Mã số thuế: 0101064962-005 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Sơn
Địa chỉ: Số 397 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TàI CHíNH Và PHáT TRIểN DOANH NGHIệP TạI MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0101125580-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thông
Địa chỉ: Nhà A2-4, Khu đô thị Thủy Tú, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Hà Nội Tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0101189672-012 - Người đại diện pháp luật: Võ Đăng Việt Linh
Địa chỉ: 121 Đặng Huy Trứ, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HANOI STEEL CENTER TạI THàNH PHố Đà NẵNG

Mã số thuế: 0101304653-001 - Người đại diện pháp luật: Sumida Susumu
Địa chỉ: Lô A, đường số 04, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY Cổ PHầN SảN PHẩM SINH THáI

Mã số thuế: 0101341616-004 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đăng Doanh
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng