Tìm kiếm
Có 989 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0100107638-031 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Quán
Địa chỉ: Sân bay Thọ Xuân, Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thọ Xuân Thanh Hóa

Mã số thuế: 0100686174-508 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lai
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH LAM SơN THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-510 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Vốn
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Api

Mã số thuế: 0104895355-001 - Người đại diện pháp luật: Bàng Vũ
Địa chỉ: Thôn 3, , Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI PHáT TRIểN DịCH Vụ BIểN XANH - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0106676408-003 - Người đại diện pháp luật: Chu Đức Minh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ứNG DụNG CôNG NGHệ SảN XUấT NôNG NGHIệP HOàNG VâN

Mã số thuế: 0107334090 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vân
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và KINH DOANH YANAFA

Mã số thuế: 0107944554-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phú
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Thọ Hải, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CHI NHáNH THANH HóA - CôNG TY TNHH Tư VấN DịCH Vụ TổNG HợP Và BấT ĐộNG SảN TIêN PHONG

Mã số thuế: 0108375068-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Khắc Tuân
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và ĐầU Tư THươNG MạI BảO PHươNG

Mã số thuế: 0202020591 - Người đại diện pháp luật: Trinh Xuan Hai
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Hoàn Xanh - Chi Nhánh Tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0303721360-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Thị Yến
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CảNG HàNG KHôNG THọ XUâN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CảNG HàNG KHôNG VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0311638525-024 - Người đại diện pháp luật: Trần Sỹ Hiến
Địa chỉ: Sân bay Sao Vàng, Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ CảNG HàNG KHôNG VIệT NAM � CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0313297013-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lương
Địa chỉ: Sân bay Sao Vàng, Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH TàI NăNG TRẻ RAINBOW - CHI NHáNH 4

Mã số thuế: 0315152158-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Phố Neo, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thọ Xuân

Mã số thuế: 2800115652 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Độ
Địa chỉ: Khu I - Thị trấn Thọ Xuân, , Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giao Thu

Mã số thuế: 2800203588 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Giao
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Giao, phố Neo, Xã Nam Giang, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH THươNG MạI THư THI

Mã số thuế: 2800222848 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thư
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Xuân Sinh, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN GIấY MụC SơN

Mã số thuế: 2800225944 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hoa
Địa chỉ: Thị Trấn Lam Sơn, Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Xây Dựng Trường Xuân

Mã số thuế: 2800288574 - Người đại diện pháp luật: Đỗ ích ái
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Xuân Trường, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH HUỳNH TìNH

Mã số thuế: 2800316415 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Huỳnh
Địa chỉ: Thôn Phú Hậu Văn huỳnh, xóm 1 - Xã Xuân ChâuVăn huỳnh, xóm 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN MíA ĐườNG LAM SơN

Mã số thuế: 2800463346 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tam
Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - Thọ xuân, Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá