Tìm kiếm
Có 961 kết quả tìm kiếm
VIETTEL HậU GIANG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-044 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Liêm
Địa chỉ: Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100111948-161 - Người đại diện pháp luật: Phạm Kế Anh
Địa chỉ: Số 59 đường 3/2, khu vực 2, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG HậU GIANG - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-023 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
Địa chỉ: Số 61 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 4, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100150619-076 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Duyệt
Địa chỉ: Số 16 Nguyễn Công Trứ, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Tây Nam

Mã số thuế: 0100150619-116 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thức
Địa chỉ: Số 16 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Vị Thanh

Mã số thuế: 0100150619-166 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khởi
Địa chỉ: Số 147, đường 3/2, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-017 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Quyền
Địa chỉ: Số 22 đường Võ Nguyên Giáp, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố Vị THANH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-400 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thuận
Địa chỉ: Số 55 đường 30/4, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

MOBIFONE TỉNH HậU GIANG - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 9 - TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIFONE

Mã số thuế: 0100686209-068 - Người đại diện pháp luật: Lưu Lê Phước Lộc
Địa chỉ: Số 20-22 Lý Tự Trọng, Khu Vực 1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 0100695387-072 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Tây Sông Hậu, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Công ty Bảo Việt Hậu Giang

Mã số thuế: 0101527385-064 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 36, đường 1/5, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH HậU GIANG - CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG FPT

Mã số thuế: 0101778163-059 - Người đại diện pháp luật: Phan Hồng Đại Phước
Địa chỉ: số 10 Ngô Quốc Trị, Khu vực 3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vina Mi Chi

Mã số thuế: 0104027006-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bích Hằng
Địa chỉ: Số 01 Đoàn Thị Điểm, khu vực 1, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH BưU CHíNH VIETTEL HậU GIANG - TổNG CôNG TY Cổ PHầN BưU CHíNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104093672-058 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Trọng Khiêm
Địa chỉ: Số 34 đường 30/4, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH Kỹ THUậT VIETTEL HậU GIANG - TổNG CôNG TY Cổ PHầN CôNG TRìNH VIETTEL

Mã số thuế: 0104753865-027 - Người đại diện pháp luật: Cao Thanh Nhiên
Địa chỉ: Số 65, Võ Văn Kiệt, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NHà NướC MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU VIETTEL T

Mã số thuế: 0104831030-057 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: 78-80, Trưng Trắc, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH HậU GIANG - CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP VINCOMMERCE

Mã số thuế: 0104918404-033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thúy Hà
Địa chỉ: TTTM Vincom Plaza Hậu Giang, Khu Vực 3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Dự KIM TạI HậU GIANG

Mã số thuế: 0105777650-030 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Trí
Địa chỉ: L1-03-04, Tầng 1 TTTM Vincom, Khu vực 3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TổNG CôNG TY TRUYềN HìNH CáP VIệT NAM TạI TỉNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0105926285-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Chuyển
Địa chỉ: Số 18 Hoàng Hoa Thám, khu vực 2, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIAO HàNG TIếT KIệM TạI TỉNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0106181807-183 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: Số 557 Trần Hưng Đạo, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang