Tìm kiếm
Có 319 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TUYêN HóA BắC QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100686174-719 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ NHậT BảN 24H - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0108422021-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Tiểu khu Đồng Văn, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY CPĐTKS THAN ĐôNG BắC- Xí NGHIệP KHAI THáC Đá QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0305096747-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thế Hùng
Địa chỉ: Thôn Kim Lũ 2, Xã Kim Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và KHAI THáC Mỏ ĐạI PHáT - CHI NHáNH TạI QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0305918517-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Thân
Địa chỉ: Thôn Cương Trung C, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Kỹ THUậT - KIếN TRúC - XâY DựNG HOàNG GIA

Mã số thuế: 0311730760-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Thủy
Địa chỉ: Thôn Tây Trúc, Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

Ban quản lý dự án Xi măng Sông Gianh

Mã số thuế: 0400100947-028 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiến hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Nam Khánh Tại Quảng Bình

Mã số thuế: 2700555988-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Phú
Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dầu Khí La Giang Tại Quảng Bình

Mã số thuế: 3001483041-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Viết Nhân
Địa chỉ: Thôn Tân ấp, Xã Hương Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

CôNG TY TNHH Cơ KHí Và XâY DựNG XUâN THIếT

Mã số thuế: 3100106478 - Người đại diện pháp luật: Võ Xuân Thiết
Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN SửA CHữA ĐườNG Bộ Và XâY DựNG TổNG HợP II QUảNG BìNH

Mã số thuế: 3100131241 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn ánh Sao
Địa chỉ: Tiểu khu Lưu Thuận, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Mỹ Toàn

Mã số thuế: 3100175464 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Toàn
Địa chỉ: Chợ Đồng Lê, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

Trường phổ thông trung học Tuyên hoá

Mã số thuế: 3100175739 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Lê hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

Mã số thuế: 3100175760 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

UBND xã Thanh hoá

Mã số thuế: 3100175827 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thanh hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

UBND xã Đồng Hoá

Mã số thuế: 3100175908 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đồng hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

UBND xã Đức hoá

Mã số thuế: 3100175979 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

UBND xã Hương hoá

Mã số thuế: 3100176193 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hương hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

UBND xã Tiến hoá

Mã số thuế: 3100176281 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiến hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

UBND xã Kim hoá

Mã số thuế: 3100176323 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Kim hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

UBND xã Lê hoá

Mã số thuế: 3100176387 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lê hoá, , Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình