Tìm kiếm
Có 425 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Hà TRUNG BắC THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-505 - Người đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

Chi nhánh hợp tác xã cổ phần Đức Đạt

Mã số thuế: 0101445492-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Quyên
Địa chỉ: Cụm làng nghề Hà Bình, Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mercy Việt Nam Tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 0102662789-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bảy
Địa chỉ: Thôn Kim Hưng, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI THàNH LộC - CHI NHáNH BắC THANH HóA

Mã số thuế: 0103377110-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiến
Địa chỉ: Giang Sơn 10, Xã Hà Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG THANH VâN

Mã số thuế: 0104396807-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Quyên
Địa chỉ: Cụm làng nghề Hà Bình, Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Đô THị NGâN Hà

Mã số thuế: 0104933184 - Người đại diện pháp luật: Mai Đức Long
Địa chỉ: Số nhà 94, Tiểu khu 4, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KINH DOANH THươNG MạI XăNG DầU MIPEC TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0105909434-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Khiêm
Địa chỉ: Thôn Nội Thượng, Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH SUNNY APPAREL

Mã số thuế: 0107893123 - Người đại diện pháp luật: Jang Eun Hwa
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CHI NHáNH THANH HóA - CôNG TY TNHH SUNNY APPAREL

Mã số thuế: 0107893123-001 - Người đại diện pháp luật: Chang Hye Sik
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH K-V VINA

Mã số thuế: 0201757657-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Tú
Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CHI NHáNH TạI THANH HóA- CôNG TY TNHH PHồN THịNH - TAE GWANG

Mã số thuế: 0500569644-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuấn
Địa chỉ: Thôn 5, , Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CHI NHáNH NHà MáY GạCH Hà BắC - CôNG TY Cổ PHầN GạCH NGóI Và THươNG MạI Hà BắC

Mã số thuế: 2700824285-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, Xã Hà Bắc, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ lâm nghiệp Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800108856 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Tam Quy 2, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

Chi Nhánh Thuỷ Lợi Hà Trung - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa

Mã số thuế: 2800129172-006 - Người đại diện pháp luật: Quản Xuân Thụ
Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG MAI QUâN

Mã số thuế: 2800224933 - Người đại diện pháp luật: Mai Văn Quân
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH HồNG HưNG

Mã số thuế: 2800225334 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Hưng
Địa chỉ: 06 Đường Hòa Bình, Tiểu khu 6, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

Ban Quản lý Chợ huyện Hà Trung

Mã số thuế: 2800225415 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sỹ
Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Thị trấn Hà trung, Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THUốC Lá THANH HOá

Mã số thuế: 2800238397 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Phan
Địa chỉ: , Thị trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LONG LINH

Mã số thuế: 2800273313 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Thôn Hang Trâu Đô Mỹ, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Thương Mại Thanh Tùng

Mã số thuế: 2800508861 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: Xã Hà Ninh, Xã Yến Sơn, Huyện Hà Trung, Thanh Hoá