Tìm kiếm
Có 278 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH HUYệN VĩNH THạNH CầN THơ II

Mã số thuế: 0100686174-855 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tình
Địa chỉ: A2-05, đường Phù Đổng Thiên Vương, ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DUY Hà TạI THàNH PHố CầN THơ

Mã số thuế: 0201795067-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Tiến Anh
Địa chỉ: Số 01 khu bến tàu, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LươNG THựC THàNH PHố Hồ CHí MINH - Xí NGHIệP LươNG THựC THạNH AN

Mã số thuế: 0300559014-010 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Việt
Địa chỉ: ấp Phụng Phụng, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NIPPOVINA TạI VĩNH THạNH CầN THơ

Mã số thuế: 0300828997-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hùng
Địa chỉ: Số 1108, ấp Vĩnh Qui, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Cơ Hội Mới - Chi Nhánh Miền Tây

Mã số thuế: 0303680837-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Duy
Địa chỉ: Số 25, Lô B2, Khu dân cư và Trung Tâm Thương Mại, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần S U N A Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 0310731271-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Ngọc Thanh
Địa chỉ: ấp Qui Lân 7, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG THươNG MạI PHI THUYềN - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 0310809707-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Ngọc
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HóA DầU á ĐôNG TạI VĩNH THạNH

Mã số thuế: 0311433197-003 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Thông
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lộc, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VISANTO TạI VĩNH THạNH

Mã số thuế: 0313575856-002 - Người đại diện pháp luật: Trương Minh Bảo
Địa chỉ: Số 66, ấp Qui Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TổNG CôNG TY DệT MAY MIềN NAM - VINATEX - NHà MáY MAY VINATEX CầN THơ

Mã số thuế: 0313767685-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Dũng
Địa chỉ: Trung tâm Thương mại Huyện Vĩnh Thạnh, ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI DươNG TRí

Mã số thuế: 0314821670-004 - Người đại diện pháp luật: Dương Tuấn Long
Địa chỉ: ấp Qui Lân 7, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TấN HưNG VIệT NAM

Mã số thuế: 1101748932-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thiện Tích
Địa chỉ: 2985, ấp Phụng Quới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CHI NHáNH CầN THơ CôNG TY TNHH THươNG MạI á ĐôNG PETRO LONG AN - CửA HàNG XăNG DầU Số 03

Mã số thuế: 1101850848-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Đức
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Vĩnh Lộc, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CôNG TY TNHH 01 THàNH VIêN XâY DựNG ĐIệN Và Cơ KHí NGọC Có - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: 1401825793-002 - Người đại diện pháp luật: Lương Ngọc Có
Địa chỉ: ấp Qui Lân 3, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Công Ty CP Xây Dựng Bách Khoa - Chi Nhánh Cần Thơ

Mã số thuế: 1600598753-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Cường
Địa chỉ: 257/12, ấp Qui Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Hoàng Văn Hùng

Mã số thuế: 1700146535 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hùng
Địa chỉ: ấp Phụng Phụng, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Nguyễn Phát Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 1700472930-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Thành Tâm
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH NôNG SảN KIêN GIANG � PHâN XưởNG 5

Mã số thuế: 1700566610-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Hân
Địa chỉ: 18, ấp Phụng Phụng, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

DOANH NGHIệP TN XăNG DầU VậT Tư NôNG NGHIệP PHAN VăN THâM

Mã số thuế: 1800236736 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Thâm
Địa chỉ: ấp Vĩnh Long, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Doanh Nghiệp TN Nguyễn Khoa

Mã số thuế: 1800240348 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khoa
Địa chỉ: 163, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ