Tìm kiếm
Có 205 kết quả tìm kiếm
Ban điều hành dự án XD Hồ chứa nước Cửa Đạt

Mã số thuế: 0100105616-019 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Mỹ, , Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN THườNG XUâN NAM THANH HóA

Mã số thuế: 0100686174-525 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Nhiên
Địa chỉ: Số 268 đường Lê Lợi, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và CHế BIếN LâM SảN THườNG XUâN

Mã số thuế: 0106926344 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Trấn
Địa chỉ: Số 21 Lê Liễu, khu phố 3, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

NHà MáY THủY ĐIệN CửA ĐạT - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và NăNG LượNG VCP TạI THANH HóA

Mã số thuế: 2800799804-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tiến Luật
Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà Quản lý Điều hành các công trình Thủy điện tại, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Nhạ Lộc

Mã số thuế: 2800832434 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Sang
Địa chỉ: Khu 2- Thị trấn, , Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI LâN HOàN

Mã số thuế: 2800832593 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Minh Lân
Địa chỉ: Nhà ông Trịnh Minh Lân, thôn Xuân Lập, Xã Ngọc Phụng, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN Và DịCH Vụ ĐIệN TíN NGHĩA

Mã số thuế: 2800836421 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Nghĩa
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Nghĩa, thôn Trung Thành, Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Công ty TNHH xây dựng Việt Pháp

Mã số thuế: 2800846814 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Pháp
Địa chỉ: Khu phố 2- Thị trấn, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Phú Thuận An

Mã số thuế: 2800879584 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Cương, khu 1, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH BA CHâU

Mã số thuế: 2800960411 - Người đại diện pháp luật: Lê Huy Cường
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Ba, Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH DưỡNG MAI

Mã số thuế: 2800962472 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thủy
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Thủy, khu 3, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI TOàN THắNG

Mã số thuế: 2800976186 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Toản
Địa chỉ: Số 02 đường Lê Văn Linh, Khu 3, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH KHIêN THàNH

Mã số thuế: 2800985920 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Khiên
Địa chỉ: Thôn 1 Thống Nhất, Xã Xuân Dương, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và PHáT TRIểN Hạ TầNG PHú TàI

Mã số thuế: 2800991480 - Người đại diện pháp luật: Lê Viết Chấn
Địa chỉ: Thôn Thành Lợi, Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Điện Bắc Miền Trung

Mã số thuế: 2800999955 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhất
Địa chỉ: Xã Lương Sơn, Xã Lương Sơn, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Công ty TNHH Gia Lạc

Mã số thuế: 2801011053 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thao
Địa chỉ: Khu 02 - TT Thường Xuân, , Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Lê Tranh

Mã số thuế: 2801023556 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tranh
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Tranh, khu 5, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN TâN THườNG XUâN

Mã số thuế: 2801036273 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: Thôn Thành Lai, Xã Tân Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Anh Tuấn

Mã số thuế: 2801055967 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Tiến
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đức Tiến, thôn Thống Nhất, Xã Luận Thành, Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

Công ty TNHH Trần Anh

Mã số thuế: 2801068035 - Người đại diện pháp luật: Trần Hợp Đệ
Địa chỉ: Thôn Trung Thành - Xã Lương Sơn, , Huyện Thường Xuân, Thanh Hoá