Tìm kiếm
Có 328 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TRầN Đề SóC TRăNG

Mã số thuế: 0100686174-937 - Người đại diện pháp luật: Phạm Việt Thắng
Địa chỉ: ấp Chợ, Xã Trung Bình, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CôNG TY TNHH CHế BIếN NôNG HảI SảN CHáNH HưNG - CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 0301915811-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Hồng Khương
Địa chỉ: Cảng Trần Đề, ấp Cảng, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THựC PHẩM DUY QUốC

Mã số thuế: 0312527673-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Thái Dương

Mã số thuế: 0312858241-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Minh Tuấn
Địa chỉ: ấp Cảng Trần Đề, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CôNG TY TNHH KHOA Kỹ SINH VậT THăNG LONG CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 1100592721-004 - Người đại diện pháp luật: Chuang, Jie Cheng
Địa chỉ: Số 168 Đường tỉnh 935, ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Chung

Mã số thuế: 1500372946 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Chung
Địa chỉ: ấp Cảng, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HOàNG YếN PHụNG

Mã số thuế: 1601042140-003 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Kim Phụng
Địa chỉ: Khu Cảng cá, ấp Cảng, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CôNG TY Cổ PHầN TàU CAO TốC SUPERDONG-KIêN GIANG-CHI NHáNH SóC TRăNG

Mã số thuế: 1700556108-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tố Nga
Địa chỉ: Thửa đất số 102,103,104 Tờ bản đồ số 47, ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CHI NHáNH HợP TáC Xã LộC PHáT

Mã số thuế: 1800699780-003 - Người đại diện pháp luật: TRẦN TẤN LỘC
Địa chỉ: ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Thịnh Tại Sóc Trăng

Mã số thuế: 1801099289-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thùy Lan
Địa chỉ: ấp Giồng Chát, Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRò CHơI ĐIệN Tử NGUYễN QUốC MINH TạI SóC TRăNG

Mã số thuế: 1801401333-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ba
Địa chỉ: Số 101, ấp Cảng, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CôNG TY TNHH CâY XANH TâY NAM Bộ

Mã số thuế: 1900605761 - Người đại diện pháp luật: Lê Hàn Thảo Vi
Địa chỉ: Số 220 Quốc Lộ 91C, ấp Giồng Chùa, Thị trấn Trần đề, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Huỳnh Thanh Sang

Mã số thuế: 2200100083 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Sang
Địa chỉ: Số 77, ấp Chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Phương

Mã số thuế: 2200100090 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: ấp Thanh Liêm, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Trí

Mã số thuế: 2200100118 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Trí
Địa chỉ: Số 56, ấp Chợ, Xã đại ân 2, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Hưng

Mã số thuế: 2200100397 - Người đại diện pháp luật: Lâm Văn Sơn
Địa chỉ: ấp Giồng Giữa, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CôNG TY TNHH Mỹ HưNG

Mã số thuế: 2200100453 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Sướng
Địa chỉ: Số 101 Khu 1, ấp Giồng Giữa, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CHI NHáNH 3 CôNG TY TNHH Mỹ HưNG

Mã số thuế: 2200100453-003 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Sướng
Địa chỉ: ấp Hội Trung, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CHI NHáNH 06 CôNG TY TNHH Mỹ HưNG

Mã số thuế: 2200100453-006 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Sướng
Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, ấp Giồng Giữa, Thị trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng

CHI NHáNH 07 CôNG TY TNHH Mỹ HưNG

Mã số thuế: 2200100453-011 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Sướng
Địa chỉ: ấp Hà Bô, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề , Sóc Trăng