Tìm kiếm
Có 623 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐôNG Đô TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0100383557-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hướng
Địa chỉ: Lô D, cụm công nghiệp thị trấn Vũ Thư, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Vũ THư THáI BìNH

Mã số thuế: 0100686174-886 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Minh Thắng
Địa chỉ: Tổ dân phố Minh Hòa, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và ĐầU Tư BảO LâM TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0104547894-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thọ
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu Thái Hạc, Thôn Thái Hạc, Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI BIMIVINA

Mã số thuế: 0105971087-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Oánh
Địa chỉ: Khu xử lý rác thải thôn Thắng Lợi, Xã Hòa Bình, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC QUốC Tế LONG HưNG - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0106106077-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Kiều Anh
Địa chỉ: Thôn An Để, Xã Hiệp Hòa, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư NEW CITY VIệT NAM TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0106434511-001 - Người đại diện pháp luật: Châu Ngọc Trinh
Địa chỉ: Nhà bà Dung, thôn Nhật Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ Đỗ HOàNG GIA

Mã số thuế: 0107500781 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hào
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Văn Hào, thôn Hợp Long, Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH MAXPORT LIMITED (VIET NAM) - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0107721413-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Huy Tiến
Địa chỉ: Lô đất diện tích 110.238,8m2, Xã Tự Tân, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và CôNG NGHIệP HưNG THịNH

Mã số thuế: 0108256014 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Loan
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Mỹ Bổng, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI THảO MộC 37

Mã số thuế: 0108276194 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Mỹ Am, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VAMICO VIệT NAM

Mã số thuế: 0108503136-001 - Người đại diện pháp luật: Tống Thanh Quân
Địa chỉ: Thôn Mỹ Am, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và CôNG NGHIệP THáI BìNH

Mã số thuế: 0108650268 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THỊ NGỌC LOAN
Địa chỉ: Xóm 3, Thôn Mỹ Bổng, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

Công Ty TNHH Huy Hoàn - Chi Nhánh Thái Bình

Mã số thuế: 0302237855-006 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Như Tùng
Địa chỉ: Nhà ông Cao Văn Lân, thôn Thọ Bi, Xã Tân Hòa, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

ĐịA ĐIểM KINH DOANH TạI Vũ THư, THáI BìNH - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VUASUA.COM

Mã số thuế: 0315680528-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Minh Hưng, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VUASUA.COM TạI HUYệN Vũ THư TỉNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0315680528-005 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN TRUNG KIÊN
Địa chỉ: Thôn Thái, Xã Nguyên Xá, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH HạNH THủY - CHI NHáNH PHú HưNG

Mã số thuế: 0600735327-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tạo
Địa chỉ: Thôn Huyền Sỹ, Xã Minh Quang, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ ăN UốNG HUIWANG TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0801136186-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Kim
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Xuân Ngọc, thôn Lại Xá, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH MAI TUYêN HTP

Mã số thuế: 1000176887 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyên
Địa chỉ: Nhà ông Tuyên, thôn Song Thuỷ, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH XăNG DầU DươNG BắC

Mã số thuế: 1000179729 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bắc
Địa chỉ: Km16, đường 223, thôn Thanh Trai, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

CôNG TY TNHH THêU XUấT KHẩU TUấN DươNG

Mã số thuế: 1000179937 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Chiêm
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Đình Chiêm, thôn Phù Lôi, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Thái Bình