Tìm kiếm
Có 143 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cơ ĐIệN XâY DựNG - CTCP TạI Hà TĩNH

Mã số thuế: 0100102887-011 - Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Thọ
Địa chỉ: , Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Vũ QUANG Hà TĩNH ( CHUYểN Đ

Mã số thuế: 0100686174-135 - Người đại diện pháp luật: Thân Văn Viết
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI 668 NA

Mã số thuế: 2901229568 - Người đại diện pháp luật: Tran Thi Thanh Huyen
Địa chỉ: Tổ dân cư số 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Hà Tĩnh - Cấp Nước Vũ Quang

Mã số thuế: 3000101973-014 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hoàng
Địa chỉ: Khối phố 4, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

UBND Xã Sơn Thọ

Mã số thuế: 3000165310 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 4- Sơn Thọ, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Lĩnh

Mã số thuế: 3000166628 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Lĩnh, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Bồng

Mã số thuế: 3000166635 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Bồng, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Giang

Mã số thuế: 3000166642 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Giang, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Hương

Mã số thuế: 3000166667 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Hương, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

UBND Xã Đức Liên

Mã số thuế: 3000166674 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Liên, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

UBND Xã ân Phú

Mã số thuế: 3000166681 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã ân Phú, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Vũ Quang

Mã số thuế: 3000343193 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hoà
Địa chỉ: Thị trấn, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Trường trung học cơ sở Bồng Lĩnh

Mã số thuế: 3000343203 - Người đại diện pháp luật: Lế Bá Hiến
Địa chỉ: Xã Đức Lĩnh, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Trường trung học cơ sở Ân Giang

Mã số thuế: 3000343210 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đức Giang, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Trường Trung học phổ thông Vũ Quang

Mã số thuế: 3000343228 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Lan
Địa chỉ: Thị trấn, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Trường TH&THCS Sơn Thọ

Mã số thuế: 3000343281 - Người đại diện pháp luật: Trần văn Thế
Địa chỉ: Xóm 4-Xã Sơn thọ, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI LOAN HâN

Mã số thuế: 3000346684 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Loan
Địa chỉ: Thôn Hương Phùng, Xã Đức Hương, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI Lê ĐOàN

Mã số thuế: 3000363753 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Tương
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH NAM Mỹ ĐứC

Mã số thuế: 3000375822 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Long
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Phi Long, thôn 1, Xã Đức Bồng, Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Hợi

Mã số thuế: 3000385732 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hợi
Địa chỉ: Xóm Hưng Hòa, xã Đức Hương, , Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh