Tìm kiếm
Có 2.101 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ô Tô TMT TạI TỉNH HưNG YêN - NHà MáY XE KHáCH, XE BUýT TMT

Mã số thuế: 0100104563-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Kiến
Địa chỉ: Km23, Quốc lộ 5A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ô Tô TMT TạI TỉNH HưNG YêN - NHà MáY ô Tô CửU LONG

Mã số thuế: 0100104563-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hiếu
Địa chỉ: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐườNG Bộ 240

Mã số thuế: 0100104718-003 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hữu Hải
Địa chỉ: Km12, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU BAO Bì - Xí NGHIệP NHựA

Mã số thuế: 0100106786-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Ngọc Đà, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Chi nhánh công ty CP Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM tại Hưng Yên

Mã số thuế: 0100107035-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vấn
Địa chỉ: Trưng Trắc, , Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THUỷ Tạ - NHà MáY CHế BIếN THựC PHẩM Và NướC GIảI KHáT

Mã số thuế: 0100107268-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và THươNG MạI ĐôNG á

Mã số thuế: 0100108060 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đình Quý
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LIXIL VIệT NAM TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0100113381-002 - Người đại diện pháp luật: Hiramoto Masahiko
Địa chỉ: Đường B4, Khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Tổ HợP CôNG NGHIệP XâY DựNG NAM HảI TạI HưNG YêN

Mã số thuế: 0100256340-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Hà
Địa chỉ: Đường B1, Khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN NộI THấT HOà PHáT

Mã số thuế: 0100385089 - Người đại diện pháp luật: Doãn Gia Cường
Địa chỉ: Đường B4, khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và DịCH Vụ XUấT KHẩU NGUYễN HOàNG

Mã số thuế: 0100412416 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Chương
Địa chỉ: Thôn Minh Khai, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ốNG THéP HOà PHáT

Mã số thuế: 0100598873-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Minh Khai, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY TNHH MINH HươNG

Mã số thuế: 0100601170 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hiền
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VăN LâM HưNG YêN II

Mã số thuế: 0100686174-821 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Thửa đất số 128, tờ bản đồ số 08, Thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY TNHH Kỹ NGHệ THựC PHẩM Hà NộI

Mã số thuế: 0100774688 - Người đại diện pháp luật: Vũ Công Sơn
Địa chỉ: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY TNHH Cơ KHí VIệT NHậT

Mã số thuế: 0100774913 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Chung
Địa chỉ: Thôn Hồng Thái, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CôNG NGHệ NôNG THôN

Mã số thuế: 0100778890 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc
Địa chỉ: Lạc Hồng, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Trạm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Văn Lâm

Mã số thuế: 0100856330-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phương
Địa chỉ: Trưng Trắc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY TNHH INOX ĐạI PHáT

Mã số thuế: 0100946270 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Đường B2, Khu B, khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

CôNG TY TNHH INOX ĐạI PHáT - CHI NHáNH HưNG YêN

Mã số thuế: 0100946270-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Đường B2, khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên