Tìm kiếm
Có 334 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN KRôNG BúK BắC ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-463 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Nguyên
Địa chỉ: Thôn Tân Lập 4, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN TRườNG TIềN HOLDINGS - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0104169674-003 - Người đại diện pháp luật: Chu Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KACHI TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0313104021-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Krông Buk, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY CP VậN TảI M & M TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0313113795-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Công
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Krông Buk 1, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thức ăn Và Chăn Nuôi T & T Tại Đắk Lắk

Mã số thuế: 0313116676-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Long
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Krông Buk 1, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH PHâN BóN ĐạI LụC

Mã số thuế: 0313446498 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tỉnh
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHâN BóN ĐạI LụC TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0313446498-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH NôNG DượC CửU LONG - CHI NHáNH ĐăK LăK

Mã số thuế: 0314201130-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khương
Địa chỉ: Lô 12, Cụm công nghiệp Krông Buk 1, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VINTECCON

Mã số thuế: 0316438061-001 - Người đại diện pháp luật: PHAN MINH TRIẾT
Địa chỉ: Km 45, Quốc lộ 14, Thôn Tân Lập 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

Nhà Máy SX Phân Bón Con én - Chi Nhánh Tây Nguyên Thuộc Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Việt Giang

Mã số thuế: 3100317408-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hạnh
Địa chỉ: Lô đất số 12, Cụm Công nghiệp Krông Buk 1, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI MINH TUấN TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 4100265896-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Sơn

Mã số thuế: 4201089125 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Km 699+500, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH Hà NHậT VIệT - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 5801235563-001 - Người đại diện pháp luật: CHU THỊ ÁNH TUYẾT
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI CHáNH DươNG

Mã số thuế: 6000226706 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Nhiều
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH NôNG SảN VạN THàNH

Mã số thuế: 6000235813 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Hải Yến
Địa chỉ: Tân lập, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

Công Ty CP Khai Thác Chế Biến Lâm Sản Krông Buk

Mã số thuế: 6000241768 - Người đại diện pháp luật: Trần Nguyên Bằng
Địa chỉ: Km47 -Quốc Lộ 14, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

DNTN TM Hiếu Thuỷ

Mã số thuế: 6000308596 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Thuỷ
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

Xí Nghiệp Tư Doanh Thương Mại Hùng Hưng

Mã số thuế: 6000325489 - Người đại diện pháp luật: Trần Tấn Tiến
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

Xí Nghiệp Tư Doanh Thương Mại Đức Hoà

Mã số thuế: 6000325496 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, xã Pơng Đrang, , Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ & Xây Dựng Thanh Chung

Mã số thuế: 6000340487 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Chung
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk