Tìm kiếm
Có 1.617 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ngân Sơn Tại Bắc Kạn

Mã số thuế: 0100100199-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Mẫn
Địa chỉ: Khu II, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

CHI NHáNH MATEXIM BắC KạN

Mã số thuế: 0100100336-012 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Chung
Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn 1, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Và THIếT Bị TOàN Bộ - NHà MáY SắT XốP BắC KạN

Mã số thuế: 0100100336-014 - Người đại diện pháp luật: Lê Quân
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Thanh Bình, Xã Thanh Thịnh, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

CôNG TY ĐIệN LựC BắC KạN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-028 - Người đại diện pháp luật: Dương Quang Sơn
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ - VINACOMIN, CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ BắC Kạ

Mã số thuế: 0100101072-030 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Học
Địa chỉ: Số 483, đường Kon Tum, tổ 11C, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

VIETTEL BắC KạN - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-027 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC KạN

Mã số thuế: 0100111948-157 - Người đại diện pháp luật: Dương Hương Duyên
Địa chỉ: Số 15, Đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC KạN

Mã số thuế: 0100150619-024 - Người đại diện pháp luật: PHẠM QUỐC TOẢN
Địa chỉ: Số 57, Đường Trường Chinh, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CôNG TY TNHH VạN LợI - CHI NHáNH BắC KạN

Mã số thuế: 0100235911-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Minh Đức
Địa chỉ: Tổ Giao Lâm, Xã Huyền Tụng, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NGọC LINH TạI BắC KạN

Mã số thuế: 0100512315-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Minh Ngọc
Địa chỉ: Đèo Khau Thăm, thôn Bản Cuôn II, Xã Ngọc Phái, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

Trạm nguyên liệu thuốc lá Phủ Thông

Mã số thuế: 0100632806-003 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Hương
Địa chỉ: Phố Đầu Cầu, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-218 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đội
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Phùng Chí Kiên, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BA Bể BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-646 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bào
Địa chỉ: Tiểu Khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NA Rì BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-647 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng
Địa chỉ: Thôn Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGâN SơN BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-648 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng
Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHợ ĐồN BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-649 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Việt Đức
Địa chỉ: Tổ 11A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PáC NặM BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-650 - Người đại diện pháp luật: Ma Văn Cát
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHợ MớI BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-651 - Người đại diện pháp luật: Nông Trường Sơn
Địa chỉ: Thôn Nà Mố, Thị trấn Đồng Tâm, Huyện Chợ mới, Bắc Kạn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BạCH THôNG BắC KạN

Mã số thuế: 0100686174-715 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

MOBIFONE TỉNH BắC KạN - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 5 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOBIF

Mã số thuế: 0100686209-060 - Người đại diện pháp luật: Dương Trung Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn